baoba

BAOBA

December 10, 2007

آبی ِنام ِ تو

نوشتم نام‌ات را بر ابر
ابر تاب برداشت
باران شد
باريد بر همه کوچه‌هایِ شهر

باران
باريد بر ديوارهایِ خسته و فروريخته
بر خانه‌های متروکه
بر پنجره‌هایِ بسته‌ی دوستی‌های دور
بر تن نازکِ زردانه‌‌گل‌هایِ يخ
بر خاطراتِ غباربگرفته
بر زردیِ عکس‌هایِ قديمی
بر شادمانی ِ زردِ لب‌خندهایِ کاغذی

باران
باريد بر جوی‌هایِ تشنه‌ی شهر
جوی پرشد از آواز باران
رقصان به راه شد
رفت تا رود
نام ِ تو را نوشت بر آبی رود
رفت تا دريا
نام ِ تو نشست بر پولکِ ماهيان ِ خواب‌زده
دريا آبی
دريا مواج شد
هر موج نوشت نام ِ تو را
بر تن ِ شن‌هایِ خرد
بر تن ِ صخره‌هایِ سخت و تنها
صخره ترک خورد
گل‌هایِ کوچکِ آبی
روييد از درز ِ نازک صخره‌ها
بهار شد

باران باريد بر سنگ‌فرش‌های تب‌دار
نام تو در خاک شد
ريش‌ريش ِ ريشه‌های داغ‌دار را
سيراب کرد
بر دانه‌های خفته خنديد
به خاک و ريشه و دانه
رويایِ رويش بخشيد

بهار خواهد آمد
نام تو را هر جوانه
هر ساقه‌ی ترد و سبز
هر سبزبرگِ درختِ پير
و هر قاصدک رقصان در باد
در همه شهر، درهمه دشت
زمزمه خواهد کرد

ديوارهایِ نيم‌ريخته
بر خانه‌هایِ متروکه
سبز خواهند شد
از درز بسته‌ی پنجره‌های نوميدی و ترديد
از قهرِ ِ پنجره با نسيم و باران و باد
نام ِ تو سرک خواهد کشيد
و زردی لب‌خندها
در چهارچوبِ رنگ‌ورورفته‌یِ عکس‌ها
سبز خواهد شد

در همه دشت، در همه شهر
در کوی و برزن
بر درز پنجره
بر صخره‌های سخت دريا
بر کوه و جنگل
بر خوابِ درخت و ديوار
بر آشيان ِ تهی‌مانده از پرنده
رويای رنگين ِبهار می‌رويد
دگربار
سبز آبی سبز

6:30 PM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو