baoba

BAOBA

July 28, 2007

خون‌آشام

آغشته‌اند به گنداب و لجن
ديوانه‌سازهایِ بی‌روح ِ پليد
طلسمی خوانده ارباب سياهی‌ها
بنشسته در جانِ‌هایِِ پلشت
از ياد برده‌اند همه‌ورد و دعا
مذهب و ايمان‌شان جادو

بنشسته در جشم ِخون‌آشام
طلسم ِ تقدسی خونين:
براندازیِ دانايی و برنايی
ديوانه‌کردنِ همه ببر‌هایِ ‌جوان
ساختن ِ بره‌هایِ رام
مترسک‌هایِ کاهی
مغزهایِ پرشده با پوشال
تاشو و خم‌شو با هر فرياد
در جان: همه بيم
ترس از خفاش‌های ِ خون‌آشام
َِْ
شادی گم شده‌ای بس غريب و دور
ديدن و فهميدن ممنوع
"نـــــــــــــــــــــه" واژه‌ای منفور
خط خورده از خط خط ِکتاب‌هایِ سپيد

ام‌شب و دی‌شب و هر شب
دل ِ شب می‌سوزد به آتش ِدرد
دل ِ کوه بشکسته‌است از خِفّتِ ناله‌
صدای ناله می‌آورد نسيم ِ شمال
از سياه‌چاله‌یِ ديوانه‌سازها
روح می‌مکند به سياهي و تزوير
با شيشه‌های بشکسته
با آهن و زنجير

ای‌وای! ای‌وای!
مرده‌اند همه مردمانِ شهر سياه
گوش فروبرده در پناهِِ بالش ِ نرم
دل فرومرده در ميانه‌یِ سنگ
هيهات! هيهات!

11:41 PM | Baoba
July 21, 2007

بانوی داستان‌های تلخ

بانوی من
بانوی داستان‌های تلخ
آموزگار سال‌های دور
اين واپسين نفس‌ها هم
گر ره گم کنند
وان سينه‌ی خسته‌ را
هرگز نخواهم نشست به سوگ
چرا که زيستن آموختی
او را که گوش‌وارهای سبزش را
ستانده بودند ره‌زنان تزويز
و درد را بخش کردی
و مويه را فرياد
در گفتن از زنِ زيادی

سياووش گرچه در آتش نسوخت
بانوی قصه‌های ما
در جزيره‌ی سرگردانی
در زخمه‌های درد
از سه‌تار بشکسته
سخت بسوخت

نخواهم نشست به سوگ
شهربانوی داستان‌ها
که بس بشکسته‌ای به‌سال‌ها
در سووشون عشق
در ماتم مدير مدرسه
درپی ساربانِ گم‌شده
در حسرتِ نانوشته‌ها

11:46 PM | Baoba
July 6, 2007

پيکِ کاغذی

واژه‌های کاغذی خار شد
چشم ديو سياه سوخت
پلک‌هاش خونين شد
ديو غريد درگوش ِ‌شب
هيهات! هيهات
بوی أدمی‌زاد می‌آيد از ديوار
طلسمی بنوشت
يکی غلامی رام
قلم بشكست
پيکِ کاغذی دربند شد

ديو، به قهقهه خنديد
قلبِ مردمان افسرد
واژه‌ها نانوشته ماند
گوش‌ها بسته ماند
جادو درهمه شب گسترد
اما نانوشته ماند
کس به‌فلم سوگند نخورد زان‌پس
قلم هم، بشکسته ماند

12:40 AM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو