baoba

BAOBA

June 24, 2007

خط زندگي

زندگی شايد خطی باشد کشيده با مداد
سرخط پررنگ و پرتوان
رد می‌گذارد برجای
بر همه سپيدبرگ‌های نابگشوده
پر شتاب می‌رود پيشاپيش
مشتاق ِ کشيده‌شدن تا ناديده‌یِ دفتر

در ميانه خط يک‌نواخت و تک‌رنگ
پاک‌کنی می‌رسد گه‌گاه
بردارد لغزش نوک ساييده‌ی مداد
می‌رود به‌پيش بی‌شتاب و بس آرام
گم می‌شود در ميانه‌یِ کاغذ

کند گردد نوکِ تيز مداد
می‌خراشد تن ِ نازکِ دفتر
خط می‌لغزد رو به‌پايان
در حسرت بازگشت به نقطه‌یِ آغاز
کشيدن خطی نو بر سياه‌دفتر
سياه و پررنگ و پرتپش
اما
سست و لرزان
کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر
أهسته و کم‌جان
می‌رسد به نقطه‌یِ پايان

12:55 AM | Baoba
June 16, 2007

نه‌چندان دور، نه‌چندان دير

روزی که امنيت، وحشت فزود
آن‌گاه که گفتار را پاسخ زندان بشد
ناگاه که انحنای بودن را
و رنگارنگ ِ پوشش را
در ترکه و ارابه‌ی سياه
نهان می‌کردند
پری‌روی طلاپوش ِ آسمان
ز خجلت سرخ شد
ذوب شد

خورشيد که آب شد
چکه چکه بر زمين پاشيد
گدازه‌ها تن و جان مردمان گداخت
دل به‌آتش شد، شادی بسوخت
برجای بماند خاکستر اندوه و گرد ِ حسرت
آسمان‌ِ دل به خاکستر نشست

ابرهای روزها، همه تيره‌دل و سيه‌روی
خاکِ خشک ترک ‌ترک
سوخته‌برگ‌ بر همه شاخ‌سار
درختِ تشنه بی‌سايه شد

گر روزگاری
آذرخشی بجهد از سوخته‌ها
تندر ِ خشم‌گين بغرد بر تيره‌ابرها
باران فروريزد از ‌ديدگانِ شب
فروبسته به‌ساليانِ درد
دگرگون شود شايد عصر ِ خاکستر

بودنِ و به‌گزیدن را کيفر نباشد هيچ
گفتار گردد پاسخ ِ گفتار
پاسبان ازپی ِ دزد دوان
زندان جای‌گهِ دزدان
امنيت هم واژه‌ای هم‌سايه‌یِ آرامش
شادمانی شراره پاشد بر تن و جان
خورشيد بنشيد باز بر کرانِ آسمان
روزی روزگاری
نه‌چندان دور
نه‌چندان دير


11:47 PM | Baoba
June 6, 2007

قاصدکی در باد

بغض ِهمه ابرهای بگرفته
بنهفته‌ در سيبکِ خرد ِ گلوگاه
چرکابه‌یِ همه زخم‌هایِ ناسور
بنشسته در دلی به‌قدر مشت
خروش ِ همه امواج دريا
بجوشد در پس لب‌خند
ماسيده بر صورتکِ بودن

سنگينی ِهمه زنجيرهایِ گران
بسته بر پایی دربند ِمشتی خاک
جاری ِ همه رودهایِ روان
حسرت شد بر دلی در هوایِ گريز
در ميانه‌یِ چهارچوبی سست
قفسی از مهربندها‌یِِ ديرين

کاش گسسته شود اين‌همه بند
کاش بربايد مرغ ِ آتشين‌منقار
سيبک بسته‌یِِ بغض را
از چنگال ِ بوتيمار حسرت
بسوزاند به‌پر سيمرغ
زاده شود از خاکستر آتش
قاصدکی سبک‌تر از رويا
سپيد و رقصان و بی‌پروا

کاش خشک شود خاکِ تر
گرد شود در توفان ِ گريز
بوزد خنکایِ نسيمی خرد
بر قاصدکِ سبک‌بار
گريز را زمزمه کند
بس نرم و آرام

وان‌گه، قاصدکی رقصان
رها در باد
رها از خويش
رها از خاک


5:55 PM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو