baoba

BAOBA

February 28, 2007

قاصدک

نازک‌بال‌قاصدکِ سرگردانِ کوچه‌باغ ِتوت‌ِ مجنون

می‌دانی؟ خسته‌تر از آن‌ام که سياه‌تن ِ نمناکِِ باغ‌چه را به بارش ِ رنگارنگِ شرمگين‌دخترانِ بنفشه ميهمان کنم.

می‌دانی؟ دلم برای فرسوده‌دل ِ جعبه‌های نارکِ چوبی می‌سوزد که به گنجينه‌یِ شادمانه‌ی بنفشه‌های کوچک دل بسته‌اند. بنفشه‌ها را که از جعبه‌ بگيری، سرانجامی به‌تر از سوختن در هياهویِ ترقه‌ها و نارنجک‌هایِ شبِ چهارشنبه‌ی پايانی اين سگِ استخوان‌سوخته‌ نخواهد داشت.

ديری‌ست که دل‌تنگِ آن نقش ِ دور و رنگ‌باخته‌یِ باغ‌چه‌یِ کوچکی هستم که دستانِ سپيدی در هنگامه‌یِ واپسين گام‌هایِ سرد و لغرانِ سرما به نوازش ِ بنفشه‌ها ميهمان‌اش می‌کرد.

دل‌تنگ ِ آن خرمالویِ پيرم که هرگز پيوند نشد و هرسال، بغض و خشم ِفروخورده‌اش را با بارش ِغوزه‌های نابسته‌ بر کف‌پوش ِ حياط می‌پاشيد.

دل‌تنگِ آن بوته‌یِ ياس‌ام که نازک‌شاخه‌هاش را رها می‌کرد بر آجرين‌ديوار ِ خسته‌یِ رو به ‌کوچه تا دل و جان بربايد از همه رهگذران. و هرشب سرک می‌کشيد از درز ِ پنجره‌هایِ دل‌تنگی و تنهايی تا بشويد جانِ خفته‌ را در چشمه‌یِ زلال و عطرآگين خويش. شايد از نو زاده شود عشق و آرزو. شايد روزنِ اميدی بازگردد به گذر از رنج ِ دل‌گير-خاکستر ِ تلخابه‌هایِ درد و نوميدی. شايد آن کهرباپرتویِ کسالت روشنا گیرد به عطر و بویِ جوانی و به رنگين‌کمانِ نازآلوده‌یِ بنفشه‌ها.


قاصدکِ شب‌هایِ باران
بنفشه‌ها چشم‌انتظار مانده‌اند در چوبينه‌بستر‌هایِ پوسيده‌، اما کجاست دستی که خاکِ خيس ِ باغ‌چه را به ناز ِ بنفشه ميهمان کند؟

5:31 PM | Baoba
February 26, 2007

توهم در سراشیب

توهم قطاری يک‌سره
توهم قطاری ناايستا
سکان‌دار غرقه در نور
چشم‌هاش بسته
دهان‌اش باز
خواب می‌بيند دگربار
خواب‌هاش رنگارنگ
روياهاش شيرين و قشنگ
راه لغزنده
شيبِ دره تند
ژرف‌ ِ ژرف

و نابودی لبخند می‌زند
بر قطار ِ بی‌بازگشت
بر مردمانِ هراسان
بر بهت‌زده‌گانِ سنگ‌شده

10:33 AM | Baoba
February 19, 2007

آوندهای ِ بگرفته

آوندها بگرفته‌ در اين هفت
اسير ديوارست نودرخت
قلبِ زنده‌گی گرفتارست به لکنت
آزاده‌گی اما
در خشکيده‌خاکِ بی‌باران
و زمين خيس در خون
جاری‌ست هنوز

وين هفت گر شود هفتاد
باز دورماند درخت از آفتاب
بپوسد همه تن و آوند
ريشه‌ها در درونِ جان
تر به خون
خسته به آه
زنده‌گی گرچه نيمه و سخت
بس ز رنج فرسوده
رودی‌ست مواج و کف‌آلوده
پرخروش، سرفراز و آزاده

درختی نيمه‌خشک
درختی به دستِ ويرانِ باد لرزان
درختی در خارزار ِ ستم
درختی لخت و بی‌برگ و بار
آوندهاش همه زخمی و خون‌آلود
جان دهد به خاک و زمين
جوانه‌ها بشکفند بر آسمانِ شب
ستاره برويد ز هر سو
خوشه خوشه، هزار هزار

بر‌ایِ باطبی، نمادِ آزاده‌گی که تاج ِ خار بر سر، در زنجیر می‌پوسد و بر آسمان ستاره می‌نشاند.

4:40 PM | Baoba
February 16, 2007

هديه‌

هديه‌ی ِ من به تو
به تيره‌ی ِ نگاه‌ات هزار آذرخش ِ فروزان
به آسمان ِ چشمان‌ات هزاران ابر ِ دمنده
به خسته‌بغض ِ گلوی‌ات هزار رعد ِخروشان
به نازک‌دل‌ات همه خورشيدهایِ کهکشان
به حزن جاری ِ جان‌ات هزار سبو شراب ِ ناب

و به آبشار دستان‌ات
آبی همه درياها
خرمن خرمن سپيدگل ِ عطرآگين
مريم و ياس
وکليدی کوتاه‌تر از يک آه
تا بگشايد قفل ِ زهرآلوده و زنگار بسته‌ی ِ صندوق‌چه‌ی ِ دل

به خواب‌های آشفته‌ات مخملين‌رويای مهتاب
خرمن خرمن ستاره‌هایِ آبی ِنقره‌فام
و بارش ِخوشه‌هایِ شهاب
تا بشويد خط ِ تيره‌یِ انتظار

12:56 AM | Baoba
February 11, 2007

نوزاد

ويار: سبز ِ جوانه‌هایِ بهارين
ويار: برف بود و برفاب
ويار: پياله پياله مهتاب
نوزاد آمد با چشمانی رخشان
به تيره‌آبی ِ درياهایِ ژرف
به درخشش ِ دانه‌هایِ برف
با پوستی از نرمه‌یِ مهتاب

دل‌اش همه زلاله‌یِ باران
دل‌اش همه سبزينه‌
دل‌اش پر ز بارش ِ شکوفه
دل‌اش همه پرتویِ آفتاب

روزگار بشُست همه زلاله‌ را
بنشاند دل به تيره‌مه
به خارهایِ تلخ ِ اندوه
روزگار ببرد همه روشنای نگاه
بنشاند به تيره‌یِ کين
آسمان نباريد جز وزغ‌هایِ زشت
جوانه‌هایِ سبز بسوخت در آتش ِ فريب

ويار
برف بود و برفاب
آبی ِ برکه
فواره‌یِ مهتاب
روشنایِ آفتاب
همه سياه شد در سنگينی ِ چربِ دوده‌
شهر خوابيده است در پستی ِ ماندگار
شهر خرخر می‌کند در ميانِ چرخ‌دنده‌هایِ خشک
شهر آکنده ز دود و دم
بمرد نوزادِ روشنا
نباليد در گندابِ جویِ ريا

3:51 PM | Baoba
February 3, 2007

اهرمن

خدا خفته است
درخت مرده است
سبزينه ناپديد
از يادِ آسمان رفته است
مه‌ و مه‌تاب
آسمان سياه از خفاش
زمين در چنگِ اهريمن
آتش ِ اهورا سرد و خاموش

آواز آبشاری نيست
سرود ِ چشمه‌ساری نيست
از درونِ بدن‌هایِ سرگردان
صدای قهقهه می‌آيد
هيولا باز در راه است

طبل می‌کوبند در دوردستِ تيره‌ها
پيام‌آورانِ جنگ
صورتک‌هایِ رنگين
پای‌کوبان و رقصان
نوزادان و رويان‌هایِ نازاده را
ملچ ملچ
با جيغ‌های کوتاه و تيز
به نيش می‌کشند

10:50 PM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو