baoba

BAOBA

November 22, 2006

بشکسته آبگينه‌یِ خورشيد

کاردک
برون سينه بشکافت
دستی
درون سينه شد به شتاب
بردارد چرک و زخم درد را
دست‌ خونين شد و پير نالان

روزی دلی بود ميانِ سينه
صاف و زلال
هم‌چو چکابه‌هایِ باران
همه از آبگينه‌یِ خورشيد
نازک‌تر از نسيم ِ خيال
اينک
درون سينه‌ خونين
پراکنده در هر جا
براده‌هایِ شيشه‌یِ دل
درد مويه کند بی‌آوا

هان
به‌هوش، به‌هوش
اين سينه ندارد هيچ
جز خرده‌شيشه، جز خون
جز براده‌هایِ تيز و ناهم‌گون
وين مرد نبيند هيچ
جز آتش ِ ترديد
جز شراره‌هایِ دروغ

کين مرده سايه‌یِِ يک مرد
وين خاکستر ِ سوزان‌تر از آتش
غرقه‌ست شب و روز
در موج ِ مردمانِ گناه
در تلاطم ِ خوش‌طنين ِ دروغ و ريا
آغوش‌هایِ رنگين،ِ گشاده به مهر
به صدهزار ناز و ادا
و دستانِ مشت‌کرده
در پس ِ تن
که تيزکی کرده نهان


بشکسته آبگينه‌یِ خورشيد
به سنگِ سياهِ فريب
به زردزهر ِ تلخ ِ دروغ
درون همه انباشته‌ از
براده‌هایِ بشکسته‌یِ دل
خونابه‌هایِ هزار ترديد
تلخابه‌یِ مسموم ِ رنگ و ريا
ببسته راهِ شاه‌رگِ احساس
هان
به‌هوش، به‌هوش
دور شو، دور باش
دور مان

4:30 PM | Baoba
November 17, 2006

شبانه

شب مست
شب گنگ
شب گم شد
شب
چکه چکه از چشم ِ مست‌‌ات چکيد
روزگار شد تيره و سيــاه
دلِ شب‌گرد ِعاشق تبــــاه
پایِ رود سست شد
پيچ‌ و تاب‌اش گم
از رفتن بماند
پایِ مرد خشک شد
هم‌چو زردبرگ‌هایِ خزان
از پوييدن بماند

در خلوت‌گهِ اندوه
در پس‌کوچه‌هایِ ‌تشنه‌یِ راز
بر نرده‌های سردِ سبزآبی
بر نيمکتِ بوستانکِ تنها
تهی از تن‌ها
باريد باران بی‌امان
دانه‌هاش همه مرمرين
دانه‌هاش همه سياه
دانه‌هاش همه رويا

چشم ِ پرسه‌گرد ِ کوچه‌هایِ شب
مست از شرابِ تيره‌یِ گناه
شکوفه کرد به رويا
رويايی عطرآگين
رويایِ رقص ِقویِ سياه
نرم نرمک، مواج
پرتب و تاب، داغ و سوزان
بی‌تاب، بی‌تاب
در آب‌شار ِ شراب
در آب‌شار ِ شب‌هایِ بی‌انتها

12:46 AM | Baoba
November 11, 2006

به خونين دل ِ افق سوگند

در خنکایِ ماهِ آب و آرامش
سايه‌روشن ِ آسمان را
قلم‌مویِ رنگارنگِ غروب
گل‌گون کرد

به خونين دل ِ افق سوگند
به زلال ِروانِ آب‌شاران سوگند
به رنگين‌کمانِ خشک و دل‌مرده‌یِ برگ‌هایِ خزان سوگند
به برهنه‌تن ِ همه‌درختانِ شرم‌آگين سوگند

به بغض غربتِ دورمانده‌گانِ اين خاک
به اشک‌های فروخورده‌یِ بازمانده‌گان ِ پای در خاک
اين رها به غربتِ خاکستری ديار باران‌ها
وان رها به آبی ِ سرد و کش‌دار تنهايی
به آونگِ خسته‌ی ساعتِ اسير بر ديوار
که گرفتارست به چرخه‌یِ گس ِ تکرار
طلسم ِديوانِِ خاکستر
يک‌نواخت و بی‌هيچ تب و تاب
گذر ِ لحظه‌هایِ بی‌خواهش

به بغض تمامی ِ لحظه‌هایِ تنهايی
به گريه‌یِ بی‌امانِ ابرهاِیِ بشکسته
سوگند و باز سوگند
به آتش ِ ابراهيم سوگند
که روز ِ ديدار نزديک است
که رستنی در پيش است
برون شود روزی
همه خار از درون سينه
سرود ِ شادمانی برخواهد شد
ازين گلوگاهِ خونين و خسته به ژاژ

5:37 PM | Baoba
November 7, 2006

دستی ببايد

خاکِ پایِ درخت خيس است
تن ِخاک اما
تر از ژاله نيست
درختانِ کهن ِ جنگل
خاموش اشک می‌ريزند
اين درخت و آن درخت
سراسر
جنگل ِ خشک و زرد

درختانِ جنگل را
دستی نباشد
موش‌های کور
درونِ خاک
ريشه‌ها را می‌جوند
آرام آرام
قِژ قِژ

در شبِ جنگل
تنها آواز، جويدن است
خاک خيس و سوگ‌وار است
موش‌های چاق و فربه
دندان‌هاشان به کارست
همه روز و همه شب

نهالک‌های سست و نازک
در باد می‌لرزند
رقص مرگ را

درختانِ کهن ِ جنگل را
دستی برای کشتنِ موش‌ها نيست
کهنه‌درختانِ تناور ِ دی
مويه می‌کنند خاموش
نهالک‌هایِ نورسته را
طرحی از کشتن در خيال نيست

باد در جنگل
زوزه می‌کشد آرام
ريشه‌ها را می‌جوند نرم نرم
فردا را جنگلی‌ست مرده
خروارها هيزم
بزرگ آتشی‌ست در راه
شعله‌ها بلند و رقصان
فروزان فروزان
شعله‌هايی تا آسمان


5:28 PM | Baoba
November 4, 2006

مرگِ خاک و مرگِ آب

هنگامی که خلوتِ اتاقکِ کوچک ِتنهايی هم
لبالب از هياهویِ گنگِ اين و آن
دوست و دشمن و بيگانه‌ست
هنگامی که گريز از خويش نيز چاره نيست

هنگامی که باران‌هایِ اسيدی
داغ ِ زمين تازه می‌کنند
و سبزينه از درخت می‌دزد

هنگامی که شب از خواب
رويا می‌ربايد
و اشباح ِ سرگردان
در خيس‌بستر ِتاريک و سردِ خواب
شناور می‌گردند

هنگامی که زمزمه‌یِ مهتاب
می‌پراکند لالايی ِ خواب
بر سوخته‌شاخ‌سار ِِ هوش‌ياری،
آيا فردايی خواهد آمد؟

آيا خاکی برای رستن
جوانه‌ای برای باليدن
و دلی برای لرزيدن
در کوچه‌های ترش باران‌زده
خواهد ماند؟


11:20 PM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو