baoba

BAOBA

May 13, 2006

زنجيره‌هایِ ناگزير

زنجيره‌هایِ بسته
بارشان بيست و سه جفت راز
سهم من زنجيره‌ای مبهم
سهم من رموز پيچاپيچ
سهم او زنجيره‌ای مغشوش
سهم او اتاقی در پس ِ نرده‌ها
سهم تو ميراث پدر
سهم تو دستانی سياه و کج
سهم تو همه نادانسته‌ها
سهم تو غروری پوچ‌تر از خالی ِ صفر
سهم تو زهر‌‌خندی بر همه‌دنيا

زنجيره‌هایِ بسته
بارشان بيست و سه جفت
بارشان فرزانه‌گی
بارشان ديوانه‌گی
بارشان سندروم ِ دان
بارشان ريا و دروغ
بارشان خون‌ريزی

زنجيره‌هایِ بسته
بارشان سنگين
بارشان مرموز
بارشان فردایِ آدميان
بارشان دی‌روز ِ مردمان
بارشان بی‌نهايت، اما منفی
بارشان هيچ
بارشان سنگين، اما پوچ
باری به فرا‌سویِ دانسته‌ها
مقصد: ناکجا

2:00 PM | Baoba
May 9, 2006

باغ ِ سکوت

تارنما چونان دشتی است که هر آن در هر گوشه‌اش درختی، بوته‌ای، گلی، سبزينه‌ای يا خاری و ماری و عقربی از درون خاک سر می‌کشد. چندگاهی بود که چند کودکِ بازيگوش شبانه‌روز زنگی و دفی بر يک دست و جاری و بوقی در دگر دست گرفته بودند و هر آن مردم را ندا می‌دادند که چه نشسته‌ايد که خاک دگربار ميزبان نورسته‌ای است! و آن‌گاه هم‌چوچوپان دروغ‌گو به شتاب مردمان در دشت می‌خنديدند.

تارها و تارتَنَک را هزاران سپاس که چند روزی است زنگ و دف و جار و بوق و کرنا از دستِ ايشان بگرفته است. اينک دشت در سکوت شکافتن خاک و باليدن سبزينه‌ها و دگر نورسيده‌گان را به تماشا نشسته است.

وه که باغ ِ سکوت بی‌هياهویِ آوازخوانانِ بدآوا، چه آرام به شکوفه می‌نشيند!

8:00 PM | Baoba
May 7, 2006

ناگفته‌ها

ناگفته‌ها بار معنا گم‌کردند
همه رنگ و رمز باختند
به‌گاهِ لباس ِ واژه دربرکردن
به‌گاهِ جاری شدن در تهی ِ فضا
به‌گاهِ تن‌باختن به پوچی ِ دانسته‌ها
بی‌ارزش و آشنا

آری، آری
ناگفته‌ بايد ناگفته بماند
نانوشته و ناخوانده و ناشنيده
و در سنگينی ِ سکوت خويش
بغضی شود در گلوگاه
سنگی شود بر سينه
رازی شود در صندوق‌چه‌یِ پاندورا

11:36 AM | Baoba
May 2, 2006

مرگ در کاسه‌یِ چه کنم؟

خفته‌گان باغ ِ انديشه، به چه کار بوده‌اند پيش از رفتن؟

12:00 PM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو