baoba

BAOBA

September 14, 2007

دل‌تنگی


يادم باشد که گفت‌ام: "دل‌تنگی نخواهم کرد هرگز."

يادم هست چرا که با جوهری آبی بر برگی سپيد بر ديوار ِسرد ِتنهايی‌ها، درشت و خوش خط نوشته‌ام:

دل‌بستن، ريشه‌کردن و دربند‌شدن جز دل‌تنگی‌ات به‌بار نيارد که همه بهایِ بوييدنِ گل‌برگ‌هایِ طلای ِيخ و سپيد ِرازقی را درخت‌چه‌هایِ باغ با اسيرخاک‌ماندن پرداخته‌اند. يادت باشد که پرواز و اوج‌ گرفتن سيمرغ تنها با گسستن از زمين و چشم بر بلندایِ کوه‌ستان دوختن ممکن شد. يادت باشد که هربار که به خيال ِ خوش بوييدنِ گلی سر فرود آری، افراشته‌سرت به گردن خميده‌ گردد.

اما چه ‌توان‌ کرد چو کودکِ دلِ، با لج‌بازی پای بر زمين ‌کوبد و هوایِ گل‌برگ‌هایِ عطرآگين‌اش به سر اوفتد؟
يکی از ناکجایِ سينه آرام به‌زمزمه گفتا: "تا سيمرغ به آتش نسوزد، از نو زاده نگردد؛ پس جامه بر تن پاره کن و سينه بشکاف و دل برون آر و به پيش‌واز آتش رو که چون‌اين سوختنی درخور ِ سيمرغ است و ابراهيم و سياووش رقصان و پای‌کوبان آتش را در آغوش ِجان کشيدند."

و دل که به‌‌گرو رفت؛ جان نيز چکه‌ چکه بچکد و در خاک شود و دل ِ گم‌گشته در جايی دور بر آتش بنشيند و تهی‌گاهِ سينه به‌عادتِ رفته، بتپد و سنگين شود و شرابه‌هایِ اشک، از جام ِ کوچکِ چشمان ِ باران‌زده سرريز کند و شب تا سپيده، در ريزش ِ ريز و نم‌نمک باران در پی ِ عطر ِ سبز و آبی ِدوست، تمامی ِ پس‌کوچه‌هایِ خلوتِ پاييز را يک‌ به‌ يک بوييد و خيسی چهره را به باران نسبت داد و گرفته‌گی گلوگاه را به سرمایِ شب.

يادم باشد که ديری است که از واژه‌هایِ آويخته بر ديوار، تنها پيچ‌وخم ِخوش‌طرح‌اشان می‌بينم و بس. و چو آنان که خواندن ندانند تنها نقش ِواژه‌ها در برابر ِ چشمانِ ترم می‌رقصد و باز چه دل‌تنگ شده‌ام، دل‌تنـــــــــگ!

11:54 AM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو