baoba

BAOBA

September 14, 2007

وسوسه


از روشنای آبی جام، وز بلوره‌ی نازک‌اش شرابی سرخ و گل‌گون سرريز کرده است و وسوسه‌ی شيرين و پرکششی، بس گيراتر از زمزمه‌یِ مفيستو در گوش فاوست، مرا به نوشيدن شرابه‌های سرريز که پرتوهای لرزانِ شمع‌ها را به رقصی هزارفام بازمی‌تابد، فرامی‌خواند.
گفتا: بنوش.
گفت‌ام: نتوان‌ام که مرا تاب مستی‌ای دگر نباشد.
گفتا: مستی‌ را بامستی‌ای دگر بشکنند.
گفت‌ام: مرا تاب هيچ مستی نباشد در اين چرخش سرگشته‌‌گی؛ که شوريده‌گی از اندازه فزون گشته است و قطره‌‌ای بيش درهم‌ام شکند.
گفتا: مرد شوريده بايد که آرامش ويژه‌ی ديار مرده‌گان و وادی خاموشان است.
گفت‌ام: از خويش نه‌بترسم که شکسته به هزار را، ده و صد کم يا بيش تفاوت نکند؛ اما ترسم که آن جام بلورين درخشانِ هزارفام را در لرزش ناتوانِ دستانِ سست‌ام در تاريکی رها کنم و نازک‌پيکر تردش سخت بشکند.
گفتا: جام سرريزی که نوشيده نگردد را ماندن چه سود؟ که شرابِ ناب‌اش نانوشيده بخار گردد و دُردی بسته برجای ماند.
گفت‌ام: دُردی‌کشان بسيارند و تشنه‌گان نيز فزون‌تر از اندازه؛ و چشم تشنه‌اشان شراب را در هيچ جام رنگينی ناديده نگذارد.
گفتا: تشنه‌گان هوش‌يار شراب نشناسند و هرگز مست نگردند که مستی شوريده بايد که قدر شراب بشناسد.
گفت‌ام:..
گفتا:..
...
و من هنوز با حسرت و افسوس، با لبانی خشک و ترک‌خورده و سری گيج، چشم به جام شرابی دارم که شرابه‌های سرخ بر تن‌اش می‌رقصند و باهزار وسوسه مرا می خواند به نام.
جامی که هزاران هوش‌يار تشنه‌ی نوشيدن‌اش هستند و من ِ مست بر پيکر ترد و نازک‌اش بيم‌ناک‌ام و از هستی و مستی خود گريزان.

وای مفيستو، ای اغوا‌گر همه اعصار، این نابینای بشکسته را تنها بگذار تا در اين مرداب درد و حسرت، آرام آرام فروریزد.

11:09 AM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو