baoba

BAOBA

September 14, 2007

آسمانی ابری

هرگاه که آسمان ابری چهره درهم ‌کشد و خورشيد را در پس پرده‌های ابر نهان‌دارد؛ با خود می‌گويم که هنوز اميدی به خنکا در اين خشک‌کویر سوزان تف‌کرده هست.

هرگاه کوه‌های سپيدپوش، ابرتنانه سر بر سينه‌ی آبی سپهر ‌سايند و تنها دامان جامه‌ی ابری‌شان به تماشاگه چشم ‌نشيند؛ درمی‌يابم که روزنی به ناکجا باز شده است.

هرگاه که باران مست و رقصان، مرواريدهای درشت حباب بر زمين کوبد و سياهی ‌شويد؛ می‌انديشم زلالی هست.

هرگاه رگ‌باری بی‌امان، لجن دلمه‌بسته‌ی کف جوی را، که نهان‌گاه موش‌های گربه‌وش و آلوده دندان شده است، به تکرار و اصرار بشويد و بزدايد؛ آوايی در درون فرياد می‌دارد: "اندوه و درد از اين لجن بسته و سمج ماندگارتر نخواهند بود و بارش زمان آن‌ها را خواهد زدود. هنوز کورسوی اميدی هست".

هرگاه که تن‌ها پوشيده گردند به مه؛ و نام و نشان ویا پاره‌گی و رنگ ‌و روی‌رفته‌گی جامه در چشم مردمان نيايد؛ می‌پندارم هنوز هم می‌توان پرده‌گاه مه‌ای جست و تن و جان از ديد نامردمان پنهان داشت و بی‌دغدغه‌ی نگاه‌های کاونده و سياه و آواهای زیر و گوش‌خراش و شوم‌اشان تا ابد در گذرگاهی مه‌آلود گام برداشت، گم شد و ناديده ماند.

هرگاه آسمان تيره گردد و همه گنجينه‌های زلال اشک را يک‌ريز ببارد و ببارد و تن خشک اين تپه‌ی خاکی سوخته‌ی نيمه‌لختِ پس پنجره و بوته‌های خار اندوه‌گين‌اش را بشويد و تازه دارد؛ به شادابی پس از خشک‌سال ِ روزان سخت و سال‌های دراز ايمان آورم.

هربار که باران بر بام تشنه و هره‌ی پنجره آهنگ زيبای بارش بنوازد و نوای ساز دوستانه و مهربانانه‌اش همه فريادهای زنگ‌دار و زوزه‌های برآمده از گلوهای حقير را خاموش و گم‌دارد؛ دل‌ام به میهمانی روشنا رود و تيره‌گی در پس ديوارها بميرد.

کاش هربار با تيره‌شدن آسمان، زمينی لخت می‌يافتم که تا فرسنگ‌ها دید و شنود نداشت و من با آوازهای قبيله‌ای، ساعت‌ها پای‌کوبان و بی‌خود، رقص باران می‌کردم و آسمان را به مهر و ستاره‌های سرخ و آبی ِ رخشان و سکوتِ خاموش و بی‌پایان‌اش قسم می‌دادم تا ببارد و بشويد و باز ببارد.

10:56 AM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو