baoba

BAOBA

August 13, 2006

نه چون من و ما

نمی‌شناختم مرد را
فانوسی بر دست گرفت
پس ِ پرده روشن شد
گندابه‌یِ مغزهایِ فاسد
بوی مانده‌یِ چرکابه‌هایِ طمع
بویِ زردِ قدرت
رنگِ چرکِ رذالتِ دژخيم
فضا را انباشت

نمی‌شناختم مرد را
در ديوان‌خانه
زهرخندي زد ديوانيان دادنما را
به زنجيرش کشيدند
با خود انديشيدم:
وه! باز هم نمايش!

نمی‌شناختم مرد را
به تبعيد رفت
باز نشناختم‌اش

به‌ گناهِ خوش‌رقصی ِ خودباخته‌ای
و سری که پايين بود
و زبانی که دراز بود
و فانوسی که از روشنا نمی‌افتاد
به بندش کشيدند

نمی‌شناختم مرد را
دهان ببست
گوشت از پيکرش بگريخت
استخوان‌هاش بپوسيد
پوسته‌ای نازک وزرد و زار
بر مشتی استخوانِ سبک
شبحی بر جا مانده بود
از يک مرد
از يک "نــــــــه"

شمع افروختند به‌نام او
نوشتند و سرودند
از مردی که در بند بود
مردی که "نه گفتن" می‌دانست
مردی که چون من و ما نبود
مردی که تنها سخن نبود
با گوشت و خون فرياد می‌کشيد
مردی که آب می‌شد
مردی که اسطوره می‌شد
اما
مرد نمُرد و بماند
نيمه‌جان‌اش ذره‌ذره به پيکر بازآمد
مرد از گفتن نه‌ايستاد

اينک برآشفته‌اند بر او
آنان که شمع می‌افروختند
آنان که می‌نوشتند از او
برآشفته‌اند:
"هژده سال پيش ازين
آن هنگام که دژخيم کشتار می‌کرد
چه می‌کردی؟"

برآشفته‌اند بر او
چرا که چون من و ما نيست
قهرمان مرده بايد
قهرمانِ مرده اسطوره است
قهرمان زنده خرمهره است
قهرمان زنده چون من و ما نيست
قهرمان زنده از ما نيست

نمی‌شناسم‌اش
اما مرد
همان است که بود
همان است که گفت

3:41 PM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو