baoba

BAOBA

September 3, 2005

دگرباره آرش

آن گوشه‌یِ ناپيدا
در لابه‌لایِ ملافه‌هایِ سپيد
در کنار نمودارهايی کژ
نشان زنده‌گی، نه زيستن
پيکری تکيده‌تر از نی
به رنگ‌پريده‌گی ِ مه‌تاب
کژ می‌کند دهان
به فلسفه‌یِ بودنِ نامردمان
نفس می‌آيد بی‌شتاب و بی‌آوا
درون
از ميانه تهی و خالی
از فراز سنگين‌تر از هزاران

شمعی‌ نخواهم افروخت
فريادی نخواهم کشيد
تمنايی نخواهم نوشت
خواهش نان و تن ندارم بيش
خروش ِ من
خاموشی است
تمنایِ من
همان گم‌شده‌ی دوران است
همان که ديرينه عمری است
به قربان‌گاه برده‌اند
همان خونی که در
هر وجب از اين خاک
در ميانِ جوی‌های به گنداب آلوده
و موش‌هایِ چاق و شکم برآمده
جاری است

در ميانِ ملافه‌هایِ سپيد
در ميانِ مردانی خاکستری و کور
مست از بویِ باروت
غره به سنگينی قبضه‌هایِ سرد
با پيکری تکيده‌ و زار
روحی به بلندایِ کوه‌سار
با هر نفس ِ سنگين
با هر چکه شکرآبی
که ناخواسته
می‌نشيند بر رگِ تشنه‌ی ماندن
می‌خروشد مردی سخت
دگرباره آرش
دگرباره آتش
جان خويشتن
می‌نهد در واپسين فرياد
شيونی بر قربانی ِهمه دوران
آن واژه‌یِ گم‌گشته از يادها
پوشيده در غبار چربِ سال‌ها
آزادی

10:31 AM | Baoba

و چه بسیار مردمان که برای رسیدن به آن گم گشته اعصار از زندان ها گذشتند ، بر سر ِ دار ها رفتند و در پای جوخه های اعدام به خون خود غلطیدند و یا در شکنجه گاه ها ضجه بر آوردند و یا بار غم غریبی در میان ظاهرا همنوعان را به دوش کشیدند ولی چه حاصل که میوه چینان غارتگر از همه آنها زنجیر هائی ساختند محکم تر و جیره خورانی که با هزار نقاب ظاهر فریب ، با بی کرانه کردن این واژه مقدس در اصل آن را در زنجیر کشیدند...آری آرشی باید... فقط کاش آرش افسانه ای رویائی نباشد...!
نوشته هایت آنچنان بر هم می زند این درون ِ آشفته را که همیشه باعث می شود شقشقه ای کنم ...ببخشید چون در ِ خانه را پس از مدتها باز دیدم بی اجازه داخل شدم...

[ آشفته ] | [September 3, 2005 1:45 PM ]


هر چه تلخ تر ... گیرا تر

[ دخو ] | [September 3, 2005 11:17 PM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو