baoba

BAOBA

March 24, 2005

خط خطی‌

بسيار نوشتم
و بسيار لرزيد
اين سست دست
خط خورد نوشته‌ها
برکنده شد کاغذی
از ميان دفتر روزگار
و درهم پيچيد

نوشته‌های خط خطی
جوهری سرگردان
در ميان سپيدی‌ها
کاغدهای سياه‌شده
مچاله و ناخواسته
در سبدی انباشته

اينک من و هراس
از نوشتن ِ خطی نو
واژه‌هايی تازه
من و افسوس بر
کاغذهای سپيدبرگ
که چروکیده و غم‌گنانه
از ميان زباله‌ها
سر تکان‌ می‌دهند
سرزنش‌کنان
و روی سياهِ خويش
از من برمی‌گردانند


مجالی نيست ديگر
برای نوشتن
لغزيدن دگرباره‌یِ دست
اين دستان مرکبی و سياه
دوباره خط زدن
کاغذ سپيدی را تباه کردن
سرزنش شنيدن
و افسوس خوردن

هوس نوشتن اما
نميرد هرگز
بماند تا ابد مانا
در گوشه‌ی تنگِ اين دل
هم‌سايه‌اش عبوس و سرد
هراسی پای‌دار
بيم لغزشی دگربار
دست و پای گم‌کردن
خط خطی‌کردن
تباه‌کردن و سرزنش ديدن
و به افسوسی جاودان
گرفتار آمدن

4:50 PM | Baoba

شرابي نمانده است اي نازنين. عمر در خاموشي دود مي شود و نيست مي شود.

[ budda ] | [March 24, 2005 10:13 PM ]


درود بر خاموش‌ترينِ انديشنده‌گان

آورده‌اند که چو بودا لب به سخن گشود، همه مرداب‌های بسته‌یِ رخوت به رودخانه‌هایِ زلال بدل گشتند و سرکه‌های دُردبسته و ترش به شراب‌هایِ سرخ و تلخ و مردافکن.

[ بائوبا ] | [March 25, 2005 12:59 AM ]


کیست آن که به پیش می‌راند قلمی را که بر کاغذ می‌گذارم در لحظه‌ی تنهایی؟
برای که می‌نویسد آن که به خاطر من قلم بر کاغذ می‌گذارد؟
...
کسی در اندرونم می‌نویسد،
دستم را به حرکت درمی‌آورد؛
سخنی می‌شنود،
درنگ می‌کند،
کسی که میان کوهستان سر سبز و دریای فیروزه‌گون
گرفتار آمده است.
او با اشتیاقی سرد؛
به آن‌ چه من بر کاغذ می‌آورم می‌اندیشد.
در این آتش داد همه چیزی می‌سوزد،
با این همه اما،
این داور؛ خود قربانی است و با محکوم کردن من خود را محکوم می‌کند.
از همه کس می‌نویسد،
هیچ کس را فرا نمی‌خواند،
برای خود می‌نویسد؛
خود را به فراموشی می‌سپارد،
و چون نوشتن به پایان رسد دیگر بار به هیات من در می‌آید...

اکتاویو پاز

[ whitepencil ] | [March 25, 2005 1:22 AM ]


اومدم عید رو بهت تبریک بگم.
امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشی.

با مهر
علی

[ هزار حرف نگفته ] | [March 29, 2005 4:59 AM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو