baoba

BAOBA

July 20, 2004

خرچنگ

در باغ نونهالی بس زيبا
شاخه‌ها همه سبز
نازک و پر جوانه
شاخه‌ها رنگین و پر شکوفه
بهاری يگانه
ميوه‌هايی کال اما درخشان
برگ‌ها رقصان
باد شادان
باغ خندان
نونهال حسرت ره‌گذران
محبوبِ هم‌سايه‌گان
چلچراغ سبز و رنگينِ باغ
روشنای دلِ باغ‌بانان

بر زمين ريخت‌اش روزی
برگ‌ و گل
وان همه شکوفه
نونهال بيمار شد
از درون کرم‌ها
می‌مکيدند شيره را
آوندها بی‌رنگ
برگ‌ها سست
شاخه‌ها خشک
درخت بيمار بود

باغ‌بان و همه ياران
مهربان ره‌گذران
شتافتند برای درمان
ميوه‌هایِ همه درختان
فروخته شد به پشيزی
سمی بايد قوی
سپس شربتی برای شادابی
دوباره رستن و باليدن
کرم‌ها ‌مردند
اما
سم درخت را خشکاند
قامت نونهال تا شد
درد بود از اندازه برون
ريشه‌هایِ نازک
به آهی پوسيد

باغ شد سياه
نسيم شد بلا
باغ از خنده تهی
خاموش شد روشنا
سوخت نودرختی زیبا

جای خالی دردانه‌
در سبزترين ميانه‌
خاری بر چشمان باغ
درختان گرچه سبز
اما دل‌دهاشان از درد سياه
بوی بهارپيچيد در شهر
تابستان به باغ رسيد
اما شکوفه‌ها همه ريخت

در ياد باغ نودرختی خرامان
شيرين و خندان
رنگارنگ و پرشکوفه
رقصان و سبز
در ياد باغ نودرختی تهيده
پوسيده و خميده
خنده بر چهره‌اش ماسيده
بی‌برگ و بار
بی‌اميد و رنگ‌پريده

باغ‌بان شد ديوانه
آشنايان همه افسرده
باغ دل‌خسته، دل‌مرده
آواز باد تنها زوزه
زنده‌گی هم چون درختی
کرم‌خورده
از ميان پوسيده
خشکيده و خميده

گوش دار
ناله‌ی باغ را
در ميان زوزه‌ی باد
می‌کند شيون و مويه
می‌کشد از درد فرياد
گوش دار

4:50 PM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو