baoba

BAOBA

July 10, 2004

کاسه‌ها و کوزه‌ها

کاسه‌هایی لب بشکسته و گلين
کوزه‌هايی ترک‌خورده و سنگين
در گوشه‌یِ پرتی از حياط
به دقت چيده‌ شده‌اند بی‌هیچ نشاط
کوزه‌ها در زير آفتابی سوزان
ترک برمی‌دارند آرام آرام
کاسه‌ها در گرمای خورشيد
آرميده‌اند لب‌بسته و خاموش
از بشکسته‌گی خويش شرم‌گين

آفتاب با تنبلی نيم‌روزانه
نور می‌پاشد و رنگ می‌بازد
رنگ قالی در گذر روزها
از تابش تندِ پرتویِ خورشيد
پريده است و پرزها ساييده
آفتاب با هم‌دستی زمان
رنگ از قالی و پرده‌ها
سياهی از مویِ مردان
خوشی از دل‌هایِ مردمان
ربوده است سال‌ها

در پس پنجره‌ها
مردمان در پناهِ سايه‌ها
خسته از تکرار روزها
خسته از دویدن‌ها و نرسیدن‌ها
خسته از باید و نبایدها
دور از خورشيد، اما در گرما
در خوابی خيس خفته‌اند

آشنايی بايد بس عزيز
پيکر همه ريش‌ريش
از زخم‌هايی چرکين
از خنجرهايی تيز
از دستِ مهرورزِ دوستانی
همه يک‌رنگ و هم‌دل و هم‌راه
آشنایی بايد برسد از گردِ راه
تا اين همه کوزه را
وين همه کاسه را
بر سرش بشکنند بی‌فرياد

کاسه‌ها و کوزه‌ها
در زير آفتاب تيرماه
خميازه می‌کشند چشم به‌راه
سری بس عزيز بايد
که بشکنند یک یک بر آن
بغضی فروخورده را
بپاشند بر در و ديوار

کوزه‌هایِ پرترک و گلين
کاسه‌هایِ لب‌ بشکسته‌ای رنگين
در انتظار سری افکنده و نازنين
از ياری گرامی، بس عزيز
تا خرد شوند بر آن
پرهياهو و باجنجال
خميازه می‌کشند خسته‌ در آفتاب

1:03 PM | Baoba

هيچ ندارم که بگويم ...جز گله اي کوچک ...چرا شعر زيباي قبليت که آتشي را به ميان استخوانهايم گيراند هيچ جاي سخن گفتني نداشت ؟!؟!؟! بائوباي مهربان به راستي که با اشعار دل انگيزت دلم را مي لرزاني و چشمانم را تر و خاطره ام را مشوش ...! نمي گويمت اينچنين ننويس که تو مسئول خاطره هاي مشوش و از ياد نرفتني ام نيستي ...! پس تا هستي بنويس تا منهم به بهانه دوست داشتن شعرهايت خاطره ام را هيچگاه از ياد نبرم ...!

[ mahya ] | [July 10, 2004 1:08 PM ]


محيا جان درود

سروده‌ي پيشين، خطاب به دوستی بود بس نازنين که گل‌واژه‌های مهرآميزش دل‌ام شاد نموده بود. چون برایِ کسی بود يگانه، پس پيام‌نهادن بر آن بی‌معنا می‌بود.

استخوان‌های ما خود در ميان گدازه‌های درد، آب می‌شوند و نوشته‌ها در اين ميان هيچ نقشی ندارند. و ما به رنج‌بردن و درخودشکستن، خو کرده‌ايم و بدان سخت پای‌بنديم.

[ بائوبا ] | [July 10, 2004 1:16 PM ]


مهربان بائوبا درود ، وينك در زير اين گنبد كبود : آسماني نمناك ، كوزه ها و كاسه هاي لب پريده و پر ترك در آنسوي پرت حياط ، لبريز از باران شده اند تا آيينه اي بي زنگار براي راز ته چشمها باشند ، چشمهايي كه به زبان خوب و سبز تر تو ، از اينهمه بايدها نبايدها خسته اند! ... وينك اگر شكسته شوند بر سر آن نازنين صبور ، او ، طعم باران خواهد گرفت ...

[ nazli ] | [July 11, 2004 9:21 AM ]


نازنين پری باران، سبز همه دشت‌های بی‌کران، درود

ابرهای تابستانه گذرايند و دير نپايند. آب درون کوزه‌های ترک‌خورده جای خوش نکند و از کاسه‌های گلين بخار شود و ابرکی به کوچکی دلِ من بسازد.

مرا نيز خوش‌تر آن باشد که کاسه‌کوزه‌ها بر سر خويش بشکنم که تاب ديدن خراشی بر پيکر نازنين دوست را ندارم.

اما در گوشه‌ی حياط‌ها، کوزه‌هايي اکنون خيس و تر، در انتظار شکسته شدن بر سر دوست، خميازه می‌کشند.

[ بائوبا ] | [July 11, 2004 9:52 AM ]


خوشا به حال کاسه ها و کوره ها !!! که همنشين آفتابند...

[ مهرام ] | [July 11, 2004 1:30 PM ]


مهرام جان درود

حيف اين هواي زيبای ابری و اين رگ‌بار تند نيست که به حسرت آفتاب نشسته‌ای؟

[ بائوبا ] | [July 11, 2004 1:34 PM ]


باران را بسيار دوست دارم اما در پس زندگي در هواي هميشه ابري که گاه ماه ها از ديدن آفتاب محروم بوده ام براستي در حسرت آفتاب هستم...

[ مهرام ] | [July 11, 2004 3:28 PM ]


مهرام جان درود

نيک می‌دانم که از چه سخن می‌گويی. من خويش با اين که عاشقِ ابر و باران‌ام، روزگار خاکستری ديار باران‌ها را به سختی و تلخی آزموده‌ام.

[ بائوبا ] | [July 11, 2004 3:51 PM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو