baoba

BAOBA

July 8, 2004

نامه

گاهی در بی‌دادِ دل‌تنگی
خواندن نامه‌اي کوتاه از دوستی آشنا
جامی است از سرمستی
در ذهن نگنجد هرگز
به بندِ واژه در نيايد هيچ‌گاه
وين‌همه دل‌شادی و سرخوشی

آن هنگام که دل ناشادی
خاموش مانی از بيم
از آزردنِ دوستانی هم‌دل
خاموش در خويش فروريزی

از دوستی بس دور
بس گرامی‌تر از جان
خطی رسد کوتاه
بشويد دل و جان‌، از گرد
زنگار بزدايد از آیينه
تازه‌ دارد همه روح‌ و جان
خطی ساده و مهربان چو وی

بازش ‌خوانی بارها و بارها
بر نامه‌ها شمارنده‌ای بايد
تا بدانی که واژه‌گانِ دوست
چه‌سان می‌کشند دل‌ را
به هزاران ناز به خويش

می‌دانی نامه را از بر
ولی دگربار و دگربار
می‌گشايی و می‌بويی
موجی مثبت و پر بار
از واژه‌گانی مهرآميز
می‌کشاند ترا با خود
تا کهکشانی از روشنا
سبک گردی و دل‌شاد
رها، رها، رها
مست و مست و مست

سردی و دل‌خسته‌گی
وانهاد روح‌ را به خويش
در رودِ زلال واژه‌ها
ناپديد شد و ناپيدا

خطی از دوستی ناديده؟
خرده می‌گيرند همه‌گان
از بی‌هوسی‌ به ديدارِ دوستان
اما من
شيفته‌ام به نماهايی در پندار
دوست نمی‌دارم هرگز
بنشانم چهره‌ی زيبای آنان
جای‌گزينِ نقشی از رویا
که برکشيده‌ام خويشتن
به هزار وسواس، از سرِ مهر

نگفتم‌ات هرگز مگوی هيچ
با دگرمردمانِ ناهم‌دل
از احساس و جانِ خويش
از ریزش نقره در باغ دل
کسی خواهد آمد از درِ ريش‌خند
خواهد گفت که بس عقل‌باخته‌ای
جای خوش کرده‌ای درپسِ هپروت
بيش نيستی مگر جز ديوانه‌ای
ديوانه‌ای افلاطونی و مست

او چه می‌داند؟
می‌شناسد مهر را تنها
به تب‌وتابِ تند و سرخِ تن
می‌نشاند اين آتشین تب را
بر چهره و پيکرِ يار خويشتن
"تا نگردی آشنا زين پرده رمزی نشنوی"

تب‌وتابِ تنِ بی‌قرار را
گر دراز کنی دستی
بر خوانی ‌از مهر چندسخنی
هديه دهی عطرآگين گلِ سرخی
و يا از همه جای مانده
خرج کنی سکه‌ای زرين
فرو خواهی نشاند در يک آن
اما چه خواهی کرد آن‌گاه
اين جان شيفته‌ی مست را
وين روح بی‌تاب را
که می‌کوبد خويشتن را
به ديوارها‌ی تنگِ تن؟

نامه‌ها را شمارنده‌ای بايد
تا اين همه صندوق‌چه بگشودن
وين کوتاه‌نامه را بازخواندن
بشمارد و بشمارد

نازنين دوست، ای گرامی یار
ای بس عزیزتر از جان
نامه‌ات بر چشم کشيدم هزاران بار
تک‌واژه‌گانِ مهرت
به جان نشاندم با وسواس
درد و اندوه بگريخت در يک آن
نامه‌ات را بازخواهم خواند
دگربار و هزاران بار
آن موج درخشانِ نقره‌ای
آن واژه‌گان سنگين از مهر
ساده‌تر از برگ‌های درخت
زلال‌تر از برفابِ بلندای کوهسار‌ها
بر جان خواهم ريخت بارها
نامه‌ها را شمارنده‌ای بايد

5:00 PM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو