baoba

BAOBA

October 30, 2003

گذرگاه

زاده شدم از تاريکی
بی خواهش
ناتوان و سست و نازک
باليدم در آغوش مهر و روشنی
نازنين دردانه بودن آموختم

پرسيدم و آموختم با شادمانی
باليدم و باليدم
ساده بودن را زنده‌گی کردم
زيستن آموختم
پرسيدم و پرسيدم
دانستن آموختم
جست و جو و پرسيدن آموختم
مهر ورزيدن آموختم
خيال را بال و پر بخشيدن آموختم
ديدن و شنيدن آموختم
ناديده ماندن آموختم

نفرت را به رايگان به من ارزانی داشتند
کين ورزيدن آموختم

آموختم با سختی، با رنج، با درد
سنگ‌ها و صخره‌ها
چاله‌ها و چاه‌ها
دندان‌ها و چنگال‌ها
دشنه‌ها و دست‌ها
که همه ردی از من بر خود دارند
آموزگار من بودند
و من
اندوه در دل نهان کردن آموختم
درد کشيدن آموختم
سوزانده شدم به دست فريب
فريب خوردن آموختم
شعله‌ور زيستن آموختم
سوختن آموختم
خاکستر شدن آموختم

روزها در پی خواهش روان شدم
خواستن آموختم
دست نيافتن آموختم
دل شکسته شدن آموختم
دل شکستن آموختم
ناخواستن آموختم
بی خواهش ماندن آموختم

پرسيدم و پرسيدم
جستم و جستم
نادانستن آموختم
پاسخ نيافتن آموختم
نجوييدن آموختم

دويدم بسی شتابان
به مقصد نرسيدن آموختم
نشستن آموختم
از پای افتادن آموختم
هيچ نيافتن آموختم
درخود شکستن آموختم
پاسخ ندادن آموختم

پرسيدند و پاسخ گفتم
نادانسته گفتن آموختم
بازتاب انديشه‌ی ديگران بودن آموختم
خود هيچ بودن آموختم

بی تاب شدم و پرخروش
فرياد بر کشيدن آموختم
چون ناشنيده ماند اين فرياد
خاموش ماندن آموختم
با سنگ شکستندم
و من
با سنگ شکستن آموختم
از خود گسستن آموختم
دشنه برکشيدن آموختم

دل دادم و دل باختم
مستی و شور آموختم
بی‌دل شدن آموختم
رنج کشيدن آموختم
از خود گذشتن آموختم

رنگ شناختن آموختم
نيرنگ ديدن آموختم
نيرنگ زدن آموختم
رنجور شدن آموختم
آزردن آموختم
جز خويش نديدن آموختم

روزها به شتاب گذشتند
و من
عمر به پايان بردن آموختم
بر هيچ رسيدن آموختم
سست شدن آموختم
دل برکندن آموختم
رفتن آموختم
افسوس نخوردن آموختم
دفتر ببستن آموختم
راهی شدن آموختم
از تن گسستن آموختم
نياموخته بودن آموختم
بر بال باد رفتن آموختم
بی آرزو شدن آموختم
بازرفتن آموختم.
راهی شدن آموختم
برجای نماندن آموختم
هيچ شدن آموختم
نادانسته گسستن و رفتن آموختم
رفتن آموختم.

4:59 PM | Baoba

درود بر بايوبا
خيلي قشنگ بود خيلي خوشم امد افرين انسان روزي به مرحله اي ميرسه با خودش ميگه اموختم كه نبامختم هرچه زودتر به اونجا برسه فرصت نجات بيشتره

[ sam ] | [October 30, 2003 6:04 PM ]


بر هيچ رسيدن آموختم
سست شدن آموختم
دل برکندن آموختم
سلام بائوباي مهربانم
چه زيبا نوشته اي .آنقدر زيبا كه چند مرتبه مطالعه مي كنم واز خواندن سير نمي شوم .آري آموخته هاي بشري وآموخته هاي جهان خاكي براي روح آدمي هيچ است گويا انسان هيچ نياموخته گوياي روح آدمي تشنه حقيقتي ديگر است و تشنه كلامي ديگر

[ آينده پيش رو ] | [October 30, 2003 8:07 PM ]


سلام. نوشته های شما را خواندم از آشنايی با شما خوشحالم. براستی زندگی چستجو کردن و نيافتن است. و البته زيبايی زندگی به همين جستجو است.و آموختن و اموختن و آموختن...
ما را تمام لذت زندگی به جستجو ست
پويندگی تمام معنای زندگی است.
شاد باشيد

[ روح تشنه ] | [October 30, 2003 10:46 PM ]


... اين دفعه آقا جان. مرا حسابي مست و پاتيل کردي. الان ميرم که مستانه برقصم عزيزم.

[ Aria ] | [October 30, 2003 11:31 PM ]


درود بر تمامی دوستان
سام نکته‌سنج و گرامی؛ از هنگامی که به اين که هيچ نياموخته‌ام رسيده‌ام، در پی دانستن و شناخت خويش برآمده‌ام.
آينده‌ی مهربان؛ آن چه بايد بياموزيم ديری است که در درون خود ما نهفته است و در انتظار بازيافته شدن نشسته است.
روح تشنه؛ نوشته‌های تو نيز بر دل می‌نشيند. دوست من گر پويندگی و پرسش از زنده‌گی حذف شود، دگر چيزی نماند جز ايستايی و سستی.
آريای انديش‌مند و نازنين؛ می‌کده نوشته‌های ناب توست که شور زنده‌گی و مستی به هم‌راه دارد.

[ بائوبا ] | [October 31, 2003 3:44 AM ]


... بائوباي خوب مني تو. جان من آقا بيا و بد باش. آخه من انسانهاي خوب را فوري عاشقشون ميشم. جدي ميگم. در باره وبلاگت در ژست دوشنبه حتما مي نويسم. جدا که شراب نابي تو. دوستت دارم. بوس . بوس/

[ Aria ] | [October 31, 2003 4:43 AM ]


آدمی تنها حديث مهر است و ديگر هيچ.

[ بائوبا ] | [November 1, 2003 8:38 AM ]


دوست گرامئ بائوبا:
مئ خواستم ازت اجازه بگيرم ْ گذرگاهْ را در برنامه ْفرهنگشهر ْ بخوانم. لطفا پاسخ را به من ايميل کن.

با سپاس ؛ رضا ايراني
rezairani30@yahoo.com

[ reza Irani ] | [November 3, 2003 11:24 AM ]


رضا جان درود
دوست من، هر چه نوشته شد و بر اين صفحه نشست، دگر از آن همه‌گان است. گر دوست داری بازش خوان.

[ بائوبا ] | [November 3, 2003 2:41 PM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو